• Čarokrásna jeseň

     • Čarokrásna jeseň očarila žiakov našej školy svojimi farbami a ich šikovnosťou a tvorivosťou vznikli v týždni od 11.10. - 15.10.2021 rôzne výtvarné práce, ktorými skrášlili interiér školy a svoje triedy. Stvárnené čaro jesene si môžete pozrieť vo fotogalérii.

     • Najkrajšia tekvica

     • V dňoch od 11. 10. - 15.10.2021 sa uskutočnila na našej škole súťaž Najkrajšia tekvica. Do súťaže sa zapojili žiaci 1. - 4. ročníka a vytvorili krásne práce, ktoré si môžete pozrieť vo fotogalérii. Všetky tekvice boli krásne, takže boli odmenení všetci žiaci, ktorí sa do tejto súťaže zapojili. Za svoje práce dostali sladké odmeny.

      Čarokrásna jeseň očarila žiakov našej školy svojimi farbami a ich šikovnosťou a tvorivosťou vznikli v týždni od 11.10. - 15.10.2021 rôzne výtvarné práce, ktorými skrášlili interiér školy a svoje triedy. Stvárnené čaro jesene si môžete pozrieť vo fotogalérii.

       

     • Slávik Slovenska 2021

     • Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo celoštátnej speváckej súťaže detí a mládeže v interpretácii  slovenskej ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA. Naši žiaci súťažili v dvoch kategóriách. Trojčlenná porota zhodnotila výkon našich „ slávikov“ a rozhodla takto:

      Prvá kategória :

      1. miesto Milan Balog 4.A

      2.miesto Pavol Cifra 3.A

      3.miesto  Zuzana Beňaková , Erika Gunárová, Klaudia Gunárová 1.A

       

      Druhá kategória :

      1. miesto Eduard Ďuraško 7.A

      2. miesto  Vanesa Kirvejová 5.A

      3. miesto  Jozef Gábor 9.A

       

      Víťazi školského kolo postupujú do okresného kola .

      Gratulujeme!

     • Deň úsmevu

     • Žiaci prvého stupňa si Deň úsmevu pripomenuli tvorením smajlíkov. Tento deň je určený na dobré skutky, dobrú náladu a na pochopenie sily úsmevu, ktorý robí naše dni krajšími. Kreslením, maľovaním a strihaním smajlíkov žiaci poslanie tohto dňa naplnili a úsmevy nielen rozdávali, ale aj vo veľkom množstve prijali.

     • Európska noc výskumníkov 2021

     • Prostredníctvom tejto aktivity Európskej noci výskumníkov si žiaci 7.A a 9.A vyskúšali pokusy z chémie. Vďaka experimentom a  priamemu zážitkovému vzdelávaniu si žiaci vyskúšali, aká môže byť práca výskumníkov zaujímavá! 

      Vedecký kuriér Chémia

      V prvom pokuse robili chromatografiu fixiek:

      V  rámci druhého  pokusu  si  žiaci  robili odtlačky prstov:

      V treťom pokuse si žiaci  otestovali  sliny: ​​​​​​​

       

      Vedecký kuriér Fyzika

      Prostredníctvom tejto aktivity Európskej noci výskumníkov si žiaci 6.A  vyskúšali pokusy s kvapalinami zamerané na názornú ukážku a vysvetlenie hustoty kvapalín.

      Prvý pokus: Ako naučiť plastelínu plávať ?

      Druhý pokus: Pláva alebo nepláva

       Žiaci  9.A si vyskúšali pokusy na magnetizmus. . 

      Prvý pokus: Sila magnetu

      Druhý pokus: Kompas

      Tretí pokus: Sledovanie siločiar

     • Slávik Slovenska

     • Školske kolo Slávika Slovenska 2021 sa uskutoční 5. októbra (utorok) v I.A triede. Prihlásiť sa môžete u pani učiteľky Paľkovej a Beňkovej do 1.10.2021.

     • Európsky deň jazykov

     • „Kto hovorí cudzím jazykom len trochu, má z neho väčšiu radosť než ten, kto ho ovláda dobre.“ Toto sú slová známeho nemeckého filozofa  a sú aktuálne s pripomenutím si významného dňa – Európskeho dňa jazykov, ktorý si každoročne pripomíname  26.septembra už od roku 2001,kedy ho vyhlásila Rada Európy.

      Žiaci našej školy si tento deň pripomenuli rôznymi aktivitami :

      1. Na hodinách anglického a ruského jazyka žiaci diskutovali s vyučujúcimi o prínose jazykového vzdelávania, o príležitostiach a možnostiach, ktoré sa im výučbou cudzích jazykov otvárajú. Na hodinách žiaci hrali hry a spievali pesničky.

      2.  Starší žiaci mali možnosť otestovať si svoje vedomosti v rôznych kvízoch s európskou a jazykovou tematikou. Zamýšľali sa nad otázkami ,,why´´ - prečo je dobré učiť sa cudzie jazyky a ,,how´´- akými rôznymi spôsobmi si dokážeme jazyky osvojiť. Dozvedeli sa, že Európska Únia má 24 úradných a pracovných jazykov .Pripravili nástenku k tomuto významnému dňu.

      3. V rámci aktivity Spoznajme Európu spolu s vyučujúcimi anglického a ruského jazyka pripravili v školskej kuchynke posedenia pri ruskom čaji a anglických pancakes.                  .

      Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácií aktivít k Európskemu dňu jazykov.

     • Biela pastelka 2021

     • Vážení rodičia!

      V piatok 24.09.2021 sa naša škola zapojí do verejnej zbierky BIELA PASTELKA, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenka.

      Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.

      Výnos Bielej pastelky je každoročne  použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, pri nácviku samotnej chôdze bielou palicou, pri výučbe  čítania a písania Braillovho písma, kurzami práce s kompenzačnými pomôckami, optickými a technicky náročnými pomôckami, pri nácviku sebaobslužných činností – varenie, upratovanie, panie, žehlenie a teda na financovanie aktivít , ktoré nevidiacim a slabozrakým ľudom pomáhajú začleniť sa do  bežného života.

      Prispieť môžu žiaci a rodičia v našej škole v piatok 24.09.2020.

     • Záložka do knihy spája školy: Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní.

     • Žiaci našej školy sa aj v tomto školskom roku zapoja už do 12.ročníka česko – slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní. Žiakom prajeme, aby pri tvorbe záložiek a následnej výmene s partnerskou školou zažili veľa radosti z čítania, veselej zábavy so záložkami a radostného objavovania krásnych priateľstiev. 

     • Európsky deň jazykov 2021

     • Žiaci našej školy sa zapoja do osláv Európského dňa jazykov 2021. Na hodinách ruského a anglického jazyka  na druhom stupni si  pomocou aktivít a hier na stránke https://edl.ecml.at/ priblížia jazykovú rozmanitosť národov na Zemi.

     • Oznam -TESTY

     • Vážení rodičia,

       13.09.2021 (utorok) a 17.09.2021 (piatok) si môžte v našej škole vyzdvihnúť antigénové samotesty na domáce použitie pre svoje deti.

      Pokyny k vyzdvihnutiu samotestov:

      - Samotest si môže vyzdvihnúť len rodič, ktorý nahlásil záujem triednemu učiteľovi

      - Rodič dostane 5 ks samotestov a návod na použitie

      - Rodič potvrdí prevzatie samotestov svojim podpisom

       

      - NÁVOD NA POUŽITIE SAMOTESTOV NÁJDETE TU -

     • Školský podporný tím

     •  

      Školský podporný tím je skupina odborných a pedagogických zamestnancov školy, ktorí úzko spolupracujú pri inkluzívnej podpore potrieb detí, žiakov, zákonných zástupcov i zamestnancov školy. Členmi podporného tímu sú predovšetkým: sociálny pedagóg, kariérový  a výchovný poradca, pedagogickí asistenti.

      Členovia tímu úzko spolupracujú s triednymi učiteľmi, pedagógmi, rodičmi, ako aj s externými členmi poradenského zariadenia CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie)Sobranciach.

       

      Zloženie školského podporeného tímu v našej škole:

      Sociálny  pedagóg:

      PhDr. Marianna Ťahlová                marianna.tahlova@zsbremety.sk

       

      Kariérny  a  výchovný poradca:

      Ing. Monika Schwarzová                monika.schwarzová@zsbremety.sk

       

       

      Pedagogickí asistenti:

      Zuzana  Beňaková    8.A trieda      zuzana.benakova@zsbremety.sk

      Jana  Godočíková                          jana.godocikova@zsbremety.sk

      Peter  Sliško             9.A trieda      peter.slisko@zsbremety.sk

      Milan Gunár             6.A trieda       milan.gunár@zsbremety.sk

       

     • Medzinárodný vzdelávací program Globe

     • Medzinárodný vzdelávací program, v ktorom žiaci skúmajú prírodu a aktívne zlepšujú životné prostredie v okolí svojej školy, známy pod názvom GLOBE, začína fungovať na našej škole od  októbra 2021. Slovensko sa stalo v poradí 123. krajinou na svete, ktorá sa ku programu pripojila. 54 učiteľov z 23 inštitúcií vzdeláva tisícku žiakov modernou metódou a získané údaje zadávajú priamo do databázy NASA. Pri bádaní ich sprevádzajú aj slovenské vedecké inštitúcie ako SHMÚ, Prírodovedecká fakulta UK či Univerzita Mateja Bela.

      „GLOBE využíva osvedčené metódy bádateľsky orientovaného vzdelávania. Žiaci trénujú výskumné zručnosti, ktoré využívajú pri realizácii vlastných vedeckých projektov. Na výskum nadväzujú konkrétne akcie na zlepšenie životného prostredia v okolí školy. V tomto školskom roku sme zo šiestich tém priniesli pre učiteľov prvé tri. V meteorológii žiaci pravidelne sledujú stav atmosféry v okolí svojej školy a merajú ukazovatele, ako je teplota a vlhkosť vzduchu, množstvo zrážok a ich kyslosť. Všímajú si oblačnosť a typy oblakov. V hydrológii merajú vlastnosti vody (teplotu, obsah niektorých látok vo vode – napr. dusitany) a skúmajú výskyt vodných bezstavovcov. Vo fenológii sledujú opakujúce sa zmeny v prírode v priebehu roka – napr. pučanie stromov, alebo  farbenie listov.

      GLOBE podporuje aj Ministerstvo životného prostredia SR, jeho spusteniu na Slovensku predchádzal podpis Memoranda o spolupráci medzi ministerstvom a NASA. Ako hovorí minister Ján Budaj: „Uvedomujeme si, že práve vzdelávanie mladej generácie môže významne zmeniť postoj k ochrane životného prostredia v budúcnosti. Program je špecifický tým, že vytvára komunitu žiakov a učiteľov presahujúcu hranice Slovenska.  Zapojením získajú nielen prístup do celosvetovej databázy nameraných dát o životnom prostredí na Zemi, ktorú spravuje NASA, ale majú i možnosť zapojiť sa do aktuálnych celosvetových kampaní, medzinárodných projektov, expedícií a stretnutí.“

      „Program GLOBE učí mladých ľudí na Slovensku prírodnú vedu, kritické myslenie a tímovú prácu a aktívne zapája verejnosť do dôležitých tém, akou je napríklad klimatická zmena. Vopred sa teším na všetky fascinujúce možnosti, ako slovenskí učitelia a študenti spolupracujú s vedcami z NASA, a tak im pomáhajú pri ich výskume,“ povedala Bridget Brink, veľvyslankyňa USA na Slovensku.

     • Projekt: Vedecký kuriér 2021

     • Európska noc výskumníkov 24.9.2021

      Čo je to Vedecký kuriér? 

      Cieľom Vedeckého kuriéra  je ukázať žiakom vedeckú prácu a nadchnúť ich pre vedu a výskum. Prostredníctvom tejto aktivity Európskej noci výskumníkov si žiaci budú môcť vyskúšať pokusy z fyziky, chémie, biológie a priblížiť si princípy strojového učenia cez vesmírnu tematiku. Vďaka experimentom a priamemu zážitkovému vzdelávaniu si žiaci budú môcť vyskúšať, aká môže byť práca výskumníkov zaujímavá! 

      Vedecký kuriér Fyzika  

      V rámci vedeckého setu si žiaci spolu s učiteľom budú môcť vyskúšať pokusy s kvapalinami zamerané na názornú ukážku a vysvetlenie hustoty materiálov. Druhá časť vedeckého setu obsahuje pomôcky k experimentom s tepelnou vodivosťou rôznych látok a magnetizmus. Pokusy sú odporúčané pre 2. stupeň ZŠ. Vedecký kuriér Fyzika bude zasielaný ako balíček pre učiteľa.  

      Vedecký kuriér Chémia 

      Vedecký kuriér Chémia sa skladá z pomôcok na chromatografiu fixiek, ktorú si môžete spraviť s vašimi žiakmi. V rámci ďalších pokusov si budete môcť so žiakmi urobiť odtlačky prstov a otestovať sliny. Pokusy sú odporúčané pre 2. stupeň ZŠ. Vedecký kuriér Chémia bude zasielaný ako balíček pre učiteľa a 20 balíčkov pre žiakov.  

      Vedecký kuriér Biológia  

      Vedecký kuriér Biológia sa skladá z pomôcok na extrakciu vlastnej DNA, ktorú si môžete spraviť s vašimi žiakmi. V rámci druhého pokusu budete môcť so žiakmi kultivovať baktérie použitím živnej pôdy a Petriho misiek. Pokusy sú odporúčané pre 2. stupeň ZŠ. Vedecký kuriér Biológia bude zasielaný ako balíček pre učiteľa a 20 balíčkov pre žiakov.  

     • Letná škola 2020/2021

     • Prvý deň:

                        Prvý deň v letnej škole vojaka máme

                        o historkách, zbraniach počúvame.

                        SNP si na tvorivých hodinách pripomíname,

                        úlohami, informáciami úctu tomuto sviatku vzdávame. 

       

      Druhý deň:

      Letná škola druhý deň pokračuje,

      hasičskou tématikou hodiny spestruje.

      Hasič, požiar, nehoda, auto, technika,

      to všetko nám na hodine neuniká

       

       

      Tretí deň:

      Tretí deň prišla k nám vzácna návšteva,

      polícia, kynológia k nám zavítala.

      Deti sa veľmi tešili,

      keď psíkovia nás návštevou poctili.

       

      Štvrtý deň:

      Letná škola štvrtým dňom pokračuje,

      lesníkom žezlo poputuje.

      Zvieratká, rastlinky a aktivity ujovia pripravili,

      aby sme sa v lese nebáli a nestratili.

       

      Piaty deň:

      A je tu záver našej letnej školy,

      piaty deň sa nám už končí.

      dobre sme sa celý týždeň mali,

      naučili, hrali, vytvárali, zabávali.

       

       

       

       

      Všetkým ľudom, ktorí sa podieľali na tomto projekte, 

      koordinátor, riaditeľ, učitelia, žiaci, vzácni hostia naši,

      z celého srdca Vám veľké ďakujem patrí!

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

     • Organizácia vyučovania od 2.9.2021

       

      2. september 2021

      Žiaci 1. ročníka

      Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční za budovou školy so začiatkom o 8.00 hod. Ak sa pre nepriazeň počasia nebude môcť uskutočniť v exteriéri, tak sa bude realizovať v telocvični, následne sa žiaci presunú so svojimi triednymi učiteľmi do kmeňových tried spolu s rodičmi, ktorí pri vstupe predložia „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka“ (nájdete ho na westránke školy alebo vyplníte priamo v škole). 

       

      Žiaci 2. – 9. ročníka

      Slávnostné otvorenie školského roka za budovou školy so začiatkom o 8.00 hod. Ak sa pre nepriazeň počasia nebude môcť uskutočniť v exteriéri, tak sa bude realizovať v kmeňových triedach (prostredníctvom školského rozhlasu). Vstup zákonných zástupcov, rodičov (iných členov rodiny, sprievodcov) do budovy školy je zakázaný. Žiaci sa budú zhromažďovať pri svojich triednych učiteľoch v čase od 8.00 hod. v areáli školy. V prípade nepriaznivého počasia budú žiaci sami vchádzať do budovy školy priebežne – bez zhromažďovania na určených miestach.

       

      Záujem o stravovanie v školskej jedálni hláste triednemu učiteľovi alebo riad. stravovacieho zariadenia p. Viere Bobíkovej na t. č.  0566597151

       

      3. september 2021

      Dĺžka a organizácia vyučovania

      • žiaci 1. ročníka: 3 vyučovacie hodiny, počas 4. vyučovacej hodiny budú mať spoločný obed v školskej jedálni,

      • žiaci 2. – 4. ročníka: 4 vyučovacie hodiny, obed podľa rozvrhu stolovania,

      • žiaci 5. – 9. ročníka: 5 vyučovacích hodín, obed podľa rozvrhu stolovania.

      Činnosť v triede riadi triedny učiteľ, so zameraním na preberanie nových učebníc, oboznámenie sa so školským poriadkom, BOZ, triednymi pravidlami, opatrenia proti šíreniu koronavírusu, opakovanie učiva predchádzajúceho ročníka.

       

      Pomôcky pre budúcich prvákov

      INFORMÁCIE K STRAVOVANIU ŽIAKOV OD 1.9.2021

      Na základe usmernenia z UPSVaR od 1.8.2021 dochádza k zmene  okruhu oprávnených detí na poskytovanie dotácie na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ.

      Dotácia sa poskytuje:

      • - v zmysle §4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi  alebo ktorej príjem  je najviac vo výške životného minima,
      • - v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu, táto skutočnosť sa preukazuje podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

      K poskytnutiu dotácie na stravu od 1.9.2021 je nevyhnutné predložiť:

      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
      • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa

      VYHLÁSENIE rodičov detí alebo fyzických osôb, ktorým je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu – týka sa rodičov, ktorým sa poskytuje   pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorých príjem je najviac vo výške sumy životného minima.

      Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Vás preto žiadame o predloženie niektorého z vyššie uvedených dokladov preukazujúceho splnenie nároku na poskytnutie dotácie do kancelárie školy  od 08,00 hod. do 14,00 hod.:

      • osobne
      • poštou na adresu školy: Základná škola Blatné Remety 98, 072 44 Blatné Remety
      • emailom: zsbremety.edupage.org

       

      TlačiváČestné vyhlásenie k poskytnutiu dotácie na stravovanie detí a Vyhlásenie – žiaci v hmotnej núdzi a životné minimum si môžete s vyzdvihnúť v kancelárii školy vo vyššie uvedenom termíne.

     • Školský semafor MŠVVaŠ SR

     •  

      Všeobecné opatrenia kvôli prevencii COVID-19

      • Žiak pri prvom nástupe do školy (ak je okres Sobrance v inej ako v zelenej farbe COVID automatu) predkladá prostredníctvom Edupage – PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI, a pri každom prerušení dochádzky na tri a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov).
      • Pozitivitu (COVID-19) žiaka, zákonného zástupcu alebo člena spoločnejdomácnosti je zákonný zástupca žiaka povinný oznámiť OBRATOM triednemu učiteľovi a riaditeľke školy prostredníctvom Edupage alebo telefonicky: 0908 709 698 (riaditeľka školy).
      • Žiak a zamestnanec má prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.
      • Zákonný zástupca zabezpečí žiakovi na každý deň 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky.
      • Žiak si vždy po príchode do triedy odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami. Na utieranie rúk použijú jednorazové papierové utierky.
      • Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní (obratom o tejto skutočnosti informuje triedneho učiteľa v zmysle schváleného Školského poriadku). Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky. Podozrenie zo zneužívania ospravedlňovania dochádzky žiaka preskúmava na podnet školy miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

       

      OCHORENIE COVID-19 – ÚZKY KONTAKT, VÝNIMKY Z KARANTÉNY

       

      Podmienky izolácie osôb pozitívnych na COVID-19 a karantény osôb po úzkomkontakte s osobou pozitívnou na COVID-19 stanovujú vyhlášky Úradu verejnéhozdravotníctva SR.

      Úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na COVID-19, ak pri tomtokontakte:

      • 1. boli osoby v priamom fyzickom kontakte
      • 2. boli osoby od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút
      • 3. osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 15 minút
      • 4. osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút alebo
      • 5. osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie kašľala alebo inak šírila infekčné výlučky.

      Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov musia ísť do karantény na 14 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou.

       

      Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá

       

      • je najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V)
      • je najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson),
      • je najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 alebo
      • prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia COVID-19.

      V prípade, že žiak alebo zamestnanec spĺňa výnimku z karantény, odporúčame rodičovi a zamestnancovi, aby o tom informoval školu prostredníctvom formuláru „Oznámenie o výnimke z karantény“ (Príloha č.2).V prípade potvrdeného pozitívneho prípadu COVID-19 v škole, tak bude môcť riaditeľka školy bezodkladne požiadať osoby, ktoré neprekonali COVID-19 a nie sú zaočkované, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy, a zároveň uplatniť výnimku na žiakov a zamestnancov, ktorí na ňu majú nárok.

       

       

     • Letná škola 2021

     • Pozývame všetkých žiakov na Letnú školu, ktorá sa uskutoční v termíne 23.8-27.8.2021 na základnej škole v Blatných Remetách.