• Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

     • Organizácia vyučovania od 2.9.2021

       

      2. september 2021

      Žiaci 1. ročníka

      Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční za budovou školy so začiatkom o 8.00 hod. Ak sa pre nepriazeň počasia nebude môcť uskutočniť v exteriéri, tak sa bude realizovať v telocvični, následne sa žiaci presunú so svojimi triednymi učiteľmi do kmeňových tried spolu s rodičmi, ktorí pri vstupe predložia „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka“ (nájdete ho na westránke školy alebo vyplníte priamo v škole). 

       

      Žiaci 2. – 9. ročníka

      Slávnostné otvorenie školského roka za budovou školy so začiatkom o 8.00 hod. Ak sa pre nepriazeň počasia nebude môcť uskutočniť v exteriéri, tak sa bude realizovať v kmeňových triedach (prostredníctvom školského rozhlasu). Vstup zákonných zástupcov, rodičov (iných členov rodiny, sprievodcov) do budovy školy je zakázaný. Žiaci sa budú zhromažďovať pri svojich triednych učiteľoch v čase od 8.00 hod. v areáli školy. V prípade nepriaznivého počasia budú žiaci sami vchádzať do budovy školy priebežne – bez zhromažďovania na určených miestach.

       

      Záujem o stravovanie v školskej jedálni hláste triednemu učiteľovi alebo riad. stravovacieho zariadenia p. Viere Bobíkovej na t. č.  0566597151

       

      3. september 2021

      Dĺžka a organizácia vyučovania

      • žiaci 1. ročníka: 3 vyučovacie hodiny, počas 4. vyučovacej hodiny budú mať spoločný obed v školskej jedálni,

      • žiaci 2. – 4. ročníka: 4 vyučovacie hodiny, obed podľa rozvrhu stolovania,

      • žiaci 5. – 9. ročníka: 5 vyučovacích hodín, obed podľa rozvrhu stolovania.

      Činnosť v triede riadi triedny učiteľ, so zameraním na preberanie nových učebníc, oboznámenie sa so školským poriadkom, BOZ, triednymi pravidlami, opatrenia proti šíreniu koronavírusu, opakovanie učiva predchádzajúceho ročníka.

       

      Pomôcky pre budúcich prvákov

      INFORMÁCIE K STRAVOVANIU ŽIAKOV OD 1.9.2021

      Na základe usmernenia z UPSVaR od 1.8.2021 dochádza k zmene  okruhu oprávnených detí na poskytovanie dotácie na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ.

      Dotácia sa poskytuje:

      • - v zmysle §4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi  alebo ktorej príjem  je najviac vo výške životného minima,
      • - v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu, táto skutočnosť sa preukazuje podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

      K poskytnutiu dotácie na stravu od 1.9.2021 je nevyhnutné predložiť:

      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
      • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa

      VYHLÁSENIE rodičov detí alebo fyzických osôb, ktorým je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu – týka sa rodičov, ktorým sa poskytuje   pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorých príjem je najviac vo výške sumy životného minima.

      Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti Vás preto žiadame o predloženie niektorého z vyššie uvedených dokladov preukazujúceho splnenie nároku na poskytnutie dotácie do kancelárie školy  od 08,00 hod. do 14,00 hod.:

      • osobne
      • poštou na adresu školy: Základná škola Blatné Remety 98, 072 44 Blatné Remety
      • emailom: zsbremety.edupage.org

       

      TlačiváČestné vyhlásenie k poskytnutiu dotácie na stravovanie detí a Vyhlásenie – žiaci v hmotnej núdzi a životné minimum si môžete s vyzdvihnúť v kancelárii školy vo vyššie uvedenom termíne.

     • Školský semafor MŠVVaŠ SR

     •  

      Všeobecné opatrenia kvôli prevencii COVID-19

      • Žiak pri prvom nástupe do školy (ak je okres Sobrance v inej ako v zelenej farbe COVID automatu) predkladá prostredníctvom Edupage – PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI, a pri každom prerušení dochádzky na tri a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov).
      • Pozitivitu (COVID-19) žiaka, zákonného zástupcu alebo člena spoločnejdomácnosti je zákonný zástupca žiaka povinný oznámiť OBRATOM triednemu učiteľovi a riaditeľke školy prostredníctvom Edupage alebo telefonicky: 0908 709 698 (riaditeľka školy).
      • Žiak a zamestnanec má prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.
      • Zákonný zástupca zabezpečí žiakovi na každý deň 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky.
      • Žiak si vždy po príchode do triedy odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami. Na utieranie rúk použijú jednorazové papierové utierky.
      • Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní (obratom o tejto skutočnosti informuje triedneho učiteľa v zmysle schváleného Školského poriadku). Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky. Podozrenie zo zneužívania ospravedlňovania dochádzky žiaka preskúmava na podnet školy miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

       

      OCHORENIE COVID-19 – ÚZKY KONTAKT, VÝNIMKY Z KARANTÉNY

       

      Podmienky izolácie osôb pozitívnych na COVID-19 a karantény osôb po úzkomkontakte s osobou pozitívnou na COVID-19 stanovujú vyhlášky Úradu verejnéhozdravotníctva SR.

      Úzky kontakt je kontakt osoby s osobou pozitívnou na COVID-19, ak pri tomtokontakte:

      • 1. boli osoby v priamom fyzickom kontakte
      • 2. boli osoby od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút
      • 3. osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 15 minút
      • 4. osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút alebo
      • 5. osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie kašľala alebo inak šírila infekčné výlučky.

      Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov musia ísť do karantény na 14 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou.

       

      Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá

       

      • je najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V)
      • je najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson),
      • je najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 alebo
      • prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia COVID-19.

      V prípade, že žiak alebo zamestnanec spĺňa výnimku z karantény, odporúčame rodičovi a zamestnancovi, aby o tom informoval školu prostredníctvom formuláru „Oznámenie o výnimke z karantény“ (Príloha č.2).V prípade potvrdeného pozitívneho prípadu COVID-19 v škole, tak bude môcť riaditeľka školy bezodkladne požiadať osoby, ktoré neprekonali COVID-19 a nie sú zaočkované, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy, a zároveň uplatniť výnimku na žiakov a zamestnancov, ktorí na ňu majú nárok.

       

       

     • Letná škola 2021

     • Pozývame všetkých žiakov na Letnú školu, ktorá sa uskutoční v termíne 23.8-27.8.2021 na základnej škole v Blatných Remetách.

    • Suplovanie
     • Suplovanie

     • Pozrite si suplovanie a iné každodenné zmeny v rozvrhu. Posledné suplovanie bolo vypublikované: 27. 9. 2021
    • Používateľské kontá
     • Používateľské kontá

     • Je možné, že niektoré časti stránky uvidíte len po prihlásení. Ak ste Vaše heslo zabudli, prosím použite odkaz “Neviem prihlasovacie meno alebo heslo” a zadajte Váš email. Ak ste heslo zo školy ešte nedostali, prosím počkajte, kým škola systém rozbehne.