• Biela pastelka 2021

     • Vážení rodičia!

      V piatok 24.09.2021 sa naša škola zapojí do verejnej zbierky BIELA PASTELKA, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenka.

      Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.

      Výnos Bielej pastelky je každoročne  použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, pri nácviku samotnej chôdze bielou palicou, pri výučbe  čítania a písania Braillovho písma, kurzami práce s kompenzačnými pomôckami, optickými a technicky náročnými pomôckami, pri nácviku sebaobslužných činností – varenie, upratovanie, panie, žehlenie a teda na financovanie aktivít , ktoré nevidiacim a slabozrakým ľudom pomáhajú začleniť sa do  bežného života.

      Prispieť môžu žiaci a rodičia v našej škole v piatok 24.09.2020.

     • Záložka do knihy spája školy: Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní.

     • Žiaci našej školy sa aj v tomto školskom roku zapoja už do 12.ročníka česko – slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní. Žiakom prajeme, aby pri tvorbe záložiek a následnej výmene s partnerskou školou zažili veľa radosti z čítania, veselej zábavy so záložkami a radostného objavovania krásnych priateľstiev. 

     • Európsky deň jazykov 2021

     • Žiaci našej školy sa zapoja do osláv Európského dňa jazykov 2021. Na hodinách ruského a anglického jazyka  na druhom stupni si  pomocou aktivít a hier na stránke https://edl.ecml.at/ priblížia jazykovú rozmanitosť národov na Zemi.

     • Oznam -TESTY

     • Vážení rodičia,

       13.09.2021 (utorok) a 17.09.2021 (piatok) si môžte v našej škole vyzdvihnúť antigénové samotesty na domáce použitie pre svoje deti.

      Pokyny k vyzdvihnutiu samotestov:

      - Samotest si môže vyzdvihnúť len rodič, ktorý nahlásil záujem triednemu učiteľovi

      - Rodič dostane 5 ks samotestov a návod na použitie

      - Rodič potvrdí prevzatie samotestov svojim podpisom

       

      - NÁVOD NA POUŽITIE SAMOTESTOV NÁJDETE TU -

     • Školský podporný tím

     •  

      Školský podporný tím je skupina odborných a pedagogických zamestnancov školy, ktorí úzko spolupracujú pri inkluzívnej podpore potrieb detí, žiakov, zákonných zástupcov i zamestnancov školy. Členmi podporného tímu sú predovšetkým: sociálny pedagóg, kariérový  a výchovný poradca, pedagogickí asistenti.

      Členovia tímu úzko spolupracujú s triednymi učiteľmi, pedagógmi, rodičmi, ako aj s externými členmi poradenského zariadenia CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie)Sobranciach.

       

      Zloženie školského podporeného tímu v našej škole:

      Sociálny  pedagóg:

      PhDr. Marianna Ťahlová                marianna.tahlova@zsbremety.sk

       

      Kariérny  a  výchovný poradca:

      Ing. Monika Schwarzová                monika.schwarzová@zsbremety.sk

       

       

      Pedagogickí asistenti:

      Zuzana  Beňaková    8.A trieda      zuzana.benakova@zsbremety.sk

      Jana  Godočíková                          jana.godocikova@zsbremety.sk

      Peter  Sliško             9.A trieda      peter.slisko@zsbremety.sk

      Milan Gunár             6.A trieda       milan.gunár@zsbremety.sk

       

     • Medzinárodný vzdelávací program Globe

     • Medzinárodný vzdelávací program, v ktorom žiaci skúmajú prírodu a aktívne zlepšujú životné prostredie v okolí svojej školy, známy pod názvom GLOBE, začína fungovať na našej škole od  októbra 2021. Slovensko sa stalo v poradí 123. krajinou na svete, ktorá sa ku programu pripojila. 54 učiteľov z 23 inštitúcií vzdeláva tisícku žiakov modernou metódou a získané údaje zadávajú priamo do databázy NASA. Pri bádaní ich sprevádzajú aj slovenské vedecké inštitúcie ako SHMÚ, Prírodovedecká fakulta UK či Univerzita Mateja Bela.

      „GLOBE využíva osvedčené metódy bádateľsky orientovaného vzdelávania. Žiaci trénujú výskumné zručnosti, ktoré využívajú pri realizácii vlastných vedeckých projektov. Na výskum nadväzujú konkrétne akcie na zlepšenie životného prostredia v okolí školy. V tomto školskom roku sme zo šiestich tém priniesli pre učiteľov prvé tri. V meteorológii žiaci pravidelne sledujú stav atmosféry v okolí svojej školy a merajú ukazovatele, ako je teplota a vlhkosť vzduchu, množstvo zrážok a ich kyslosť. Všímajú si oblačnosť a typy oblakov. V hydrológii merajú vlastnosti vody (teplotu, obsah niektorých látok vo vode – napr. dusitany) a skúmajú výskyt vodných bezstavovcov. Vo fenológii sledujú opakujúce sa zmeny v prírode v priebehu roka – napr. pučanie stromov, alebo  farbenie listov.

      GLOBE podporuje aj Ministerstvo životného prostredia SR, jeho spusteniu na Slovensku predchádzal podpis Memoranda o spolupráci medzi ministerstvom a NASA. Ako hovorí minister Ján Budaj: „Uvedomujeme si, že práve vzdelávanie mladej generácie môže významne zmeniť postoj k ochrane životného prostredia v budúcnosti. Program je špecifický tým, že vytvára komunitu žiakov a učiteľov presahujúcu hranice Slovenska.  Zapojením získajú nielen prístup do celosvetovej databázy nameraných dát o životnom prostredí na Zemi, ktorú spravuje NASA, ale majú i možnosť zapojiť sa do aktuálnych celosvetových kampaní, medzinárodných projektov, expedícií a stretnutí.“

      „Program GLOBE učí mladých ľudí na Slovensku prírodnú vedu, kritické myslenie a tímovú prácu a aktívne zapája verejnosť do dôležitých tém, akou je napríklad klimatická zmena. Vopred sa teším na všetky fascinujúce možnosti, ako slovenskí učitelia a študenti spolupracujú s vedcami z NASA, a tak im pomáhajú pri ich výskume,“ povedala Bridget Brink, veľvyslankyňa USA na Slovensku.

     • Projekt: Vedecký kuriér 2021

     • Európska noc výskumníkov 24.9.2021

      Čo je to Vedecký kuriér? 

      Cieľom Vedeckého kuriéra  je ukázať žiakom vedeckú prácu a nadchnúť ich pre vedu a výskum. Prostredníctvom tejto aktivity Európskej noci výskumníkov si žiaci budú môcť vyskúšať pokusy z fyziky, chémie, biológie a priblížiť si princípy strojového učenia cez vesmírnu tematiku. Vďaka experimentom a priamemu zážitkovému vzdelávaniu si žiaci budú môcť vyskúšať, aká môže byť práca výskumníkov zaujímavá! 

      Vedecký kuriér Fyzika  

      V rámci vedeckého setu si žiaci spolu s učiteľom budú môcť vyskúšať pokusy s kvapalinami zamerané na názornú ukážku a vysvetlenie hustoty materiálov. Druhá časť vedeckého setu obsahuje pomôcky k experimentom s tepelnou vodivosťou rôznych látok a magnetizmus. Pokusy sú odporúčané pre 2. stupeň ZŠ. Vedecký kuriér Fyzika bude zasielaný ako balíček pre učiteľa.  

      Vedecký kuriér Chémia 

      Vedecký kuriér Chémia sa skladá z pomôcok na chromatografiu fixiek, ktorú si môžete spraviť s vašimi žiakmi. V rámci ďalších pokusov si budete môcť so žiakmi urobiť odtlačky prstov a otestovať sliny. Pokusy sú odporúčané pre 2. stupeň ZŠ. Vedecký kuriér Chémia bude zasielaný ako balíček pre učiteľa a 20 balíčkov pre žiakov.  

      Vedecký kuriér Biológia  

      Vedecký kuriér Biológia sa skladá z pomôcok na extrakciu vlastnej DNA, ktorú si môžete spraviť s vašimi žiakmi. V rámci druhého pokusu budete môcť so žiakmi kultivovať baktérie použitím živnej pôdy a Petriho misiek. Pokusy sú odporúčané pre 2. stupeň ZŠ. Vedecký kuriér Biológia bude zasielaný ako balíček pre učiteľa a 20 balíčkov pre žiakov.  

     • Letná škola 2020/2021

     • Prvý deň:

                        Prvý deň v letnej škole vojaka máme

                        o historkách, zbraniach počúvame.

                        SNP si na tvorivých hodinách pripomíname,

                        úlohami, informáciami úctu tomuto sviatku vzdávame. 

       

      Druhý deň:

      Letná škola druhý deň pokračuje,

      hasičskou tématikou hodiny spestruje.

      Hasič, požiar, nehoda, auto, technika,

      to všetko nám na hodine neuniká

       

       

      Tretí deň:

      Tretí deň prišla k nám vzácna návšteva,

      polícia, kynológia k nám zavítala.

      Deti sa veľmi tešili,

      keď psíkovia nás návštevou poctili.

       

      Štvrtý deň:

      Letná škola štvrtým dňom pokračuje,

      lesníkom žezlo poputuje.

      Zvieratká, rastlinky a aktivity ujovia pripravili,

      aby sme sa v lese nebáli a nestratili.

       

      Piaty deň:

      A je tu záver našej letnej školy,

      piaty deň sa nám už končí.

      dobre sme sa celý týždeň mali,

      naučili, hrali, vytvárali, zabávali.

       

       

       

       

      Všetkým ľudom, ktorí sa podieľali na tomto projekte, 

      koordinátor, riaditeľ, učitelia, žiaci, vzácni hostia naši,

      z celého srdca Vám veľké ďakujem patrí!